5 apr. 2014

Gothia Financial Group AB och Mysafety AB kriminella samarbetspartners med digert brottsregister.

Gothia och Mysafety har arbetat tillsammans under många år och har en diger lunta av åtalsdomar bakom sig, det enda som skiftar är namnen på de båda företagen. (T.ex. alldeles nyligen när Gothia bytte namn till arvato Financial solutions,  arvato finance ab här kan ni läsa om det , efter att ha gjort det har de även överlåtit bestridna fakturor till arvato, med ytterligare avgifter, och även detta är naturligtvis kriminellt) Säkerligen är de för snåla för att göra rätt för sig också trots bevisning såsom de egna ljudinspelningarna och lagarna de bryter gång på gång.
Jag råder de som fastnat i deras garn att kräva ut ljudfilerna som de så stoltserar med för det är just där ni får den bevisning ni behöver för att häva deras avtal samt kräva full återbetalning av inbetalade medel - det är nämligen på ljudfilerna man hör att de försummar sin lagenliga skyldighet att upplysa om villkoren för såväl ångerrätt som uppsägningstider. Detta är en metod de båda företagen använt sig av under många år vilket man kan se i Svea Hovrätts utlåtande på den tiden skräpföretaget Mysafety florerade under ett annat namn och skräpföretaget Gothia skötte utskicken av bluffakturorna.
Begär ut filerna och kräv återbetalning, skulle det visa sig att de upplyser om dina rättigheter så är det med största sannolikhet en efterhandskonstruktion dvs manipulering av filerna och då kan ni skicka filerna till SKL - Svenskt Kriminaltekniskt Laboratorium - för analys.

Mysafety är just nu föremål för ytterligare en utredning så polisanmäl dem, spar alla papper och ljudfiler samt anmäl till Konsumentverket som driver ärendet för er räkning.

Nån bör få skaka galler för detta, om inte annat Beatrice Ask eller någon annan politiker som låter denna sorts kriminalitet fortsätta.

Det står er även fritt att använda nedanstående brev med skriftligt lagstöd för era krav:


Med hänvisning till;

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder)

  1. Det är önskvärt att till vilseledande affärsmetoder räkna sådana metoder, inklusive vilseledande reklam, som genom att vilseleda konsumenten hindrar denne från att fatta ett välgrundat och därmed effektivt beslut. I detta direktiv klassificeras, i enlighet med medlemsstaters lagar och bestämmelser om vilseledande reklam, vilseledande metoder i två kategorier, nämligen vilseledande handlingar och vilseledande underlåtenhet. Vad gäller underlåtenhet fastställs i detta direktiv ett begränsat antal viktiga upplysningar som konsumenten behöver för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.
I enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och den ljudfil ni tillhandahållit står det klart att ni underlåtit er Informationsskydlighet 3 Kap 3§ angående villkor för ångerrätt samt villkor för uppsägning av avtal – och därför hänvisar jag nu till 4 Kap 11§

Fullgörelse

11 § Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig tid. Om konsumenten och näringsidkaren inte skriftligen har avtalat annat, skall prestationen fullgöras senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten gjorde sin beställning.
Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida, har konsumenten rätt att häva hemförsäljningsavtalet. Näringsidkaren skall informera konsumenten om detta. Häver konsumenten avtalet, skall näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat. Detta skall ske snarast och senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet hävts.


Avslutningsvis kommer jag i de fall mina krav icke hörsammas att i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) vidta åtgärder enligt följande:


  1. Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning anses ha berättigat intresse i frågan måste ha laglig möjlighet att inleda förfaranden mot otillbörliga affärsmetoder, antingen inför domstol eller inför en förvaltningsmyndighet med behörighet att fatta beslut i frågor som rör klagomål, eller inleda relevanta rättsliga förfaranden. Bevisbördan måste fastställas i nationell lagstiftning, men domstolar och administrativa myndigheter bör ges möjlighet att kräva att näringsidkare lägger fram bevis för riktigheten av faktapåståenden som de har gjort.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar